dì zǐ guī

弟 子 規

zǒng xù

總 敘


點播放按鈕開始朗讀

dìzǐguī shèngrénxùn shǒuxiàotì cìjǐnxìn

弟子規 圣人訓 首孝悌 次謹信

fànàizhòng érqīnrén yǒuyúlì zéxuéwén

泛愛眾 而親仁 有余力 則學文

rù zé xiào

入則孝

fùmǔhū yìngwùhuǎn fùmǔmìng xíngwùlǎn

父母呼 應勿緩 父母命 行勿懶

fùmǔjiào xūjìngtīng fùmǔzé xūshùnchén

父母教 須敬聽 父母責 須順承

dōngzéwēn xiàzéqìng chénzéxǐng hūnzédìng

冬則溫 夏則凊 晨則省 昏則定

chūbìgào fǎnbìmiàn jūyǒucháng yèwúbiàn

出必告 反必面 居有常 業無變

shìsuīxiǎo wùshànwéi gǒushànwéi zǐdàokuī

事雖小 勿擅為 茍擅為 子道虧

wùsuīxiǎo wùsīcáng gǒusīcáng qīnxīnshāng

物雖小 勿私藏 茍私藏 親心傷

qīnsuǒhào lìwèijù qīnsuǒwù jǐnwèiqù

親所好 力為具 親所惡 謹為去

shēnyǒushāng yíqīnyōu déyǒushāng yíqīnxiū

身有傷 貽親憂 德有傷 貽親羞

qīnàiwǒ xiàohénán qīnzēngwǒ xiàofāngxián

親愛我 孝何難 親憎我 孝方賢

qīnyǒuguò jiànshǐgēng yíwúsè róuwúshēng

親有過 諫使更 怡吾色 柔吾聲

jiànbúrù yuèfùjiàn hàoqìsuí tàwúyuàn

諫不入 悅復諫 號泣隨 撻無怨

qīnyǒují yàoxiāncháng zhòuyèshì bùlíchuáng

親有疾 藥先嘗 晝夜侍 不離床

sāngsānnián chángbēiyè jūchùbiàn jiǔròujué

喪三年 常悲咽 居處變 酒肉絕

sāngjìnlǐ jìjìnchéng shìsǐzhě rúshìshēng

喪盡禮 祭盡誠 事死者 如事生

chū zé tì

出 則 弟

xiōngdàoyǒu dìdàogōng xiōngdìmù xiàozàizhōng

兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中

cáiwùqīng yuànhéshēng yányǔrěn fènzìmǐn

財物輕 怨何生 言語忍 忿自泯

huòyǐnshí huòzuòzǒu zhǎngzhěxiān yòuzhěhòu

或飲食 或坐走 長者先 幼者后

zhǎnghūrén jídàijiào rénbùzài jǐjídào

長呼人 即代叫 人不在 已即到

chēngzūnzhǎng wùhūmíng duìzūnzhǎng wùxiànnéng

稱尊長 勿呼名 對尊長 勿見能

lùyùzhǎng jíqūyī zhǎngwúyán tuìgōnglì

路遇長 疾趨揖 長無言 退恭立

qíxiàmǎ chéngxiàjū guòyóudài bǎibùyú

騎下馬 乘下車 過猶待 百步余

zhǎngzhělì yòuwùzuò zhǎngzhězuò mìngnǎizuò

長者立 幼勿坐 長者坐 命乃坐

zūnzhǎngqián shēngyàodī dībùwén quèfēiyí

尊長前 聲要低 低不聞 卻非宜

jìnbìqū tuìbìchí wènqǐduì shìwùyí

進必趨 退必遲 問起對 視勿移

shìzhūfù rúshìfù shìzhūxiōng rúshìxiōng

事諸父 如事父 事諸兄 如事兄

jǐn

zhāoqǐzǎo yèmiánchí lǎoyìzhì xīcǐshí

朝起早 夜眠遲 老易至 惜此時

chénbìguàn jiānshùkǒu biànniàohuí zhéjìngshǒu

晨必盥 兼漱口 便溺回 輒凈手

guānbìzhèng niǔbìjié wàyǔlǚ jùjǐnqiè

冠必正 紐必結 襪與履 俱緊切

zhìguānfú yǒudìngwèi wùluàndùn zhìwūhuì

置冠服 有定位 勿亂頓 致污穢

yīguìjié búguìhuá shàngxúnfèn xiàchènjiā

衣貴潔 不貴華 上循分 下稱家

duìyǐnshí wùjiǎnzé shíshìkě wùguòzé

對飲食 勿揀擇 食適可 勿過則

niánfāngshào wùyǐnjiǔ yǐnjiǔzuì zuìwéichǒu

年方少 勿飲酒 飲酒醉 最為丑

bùcōngróng lìduānzhèng yīshēnyuán bàigōngjìng

步從容 立端正 揖深圓 拜恭敬

wùjiànyù wùbǒyǐ wùjījù wùyáobì

勿踐閾 勿跛倚 勿箕踞 勿搖髀

huǎnjiēlián wùyǒushēng kuānzhuǎnwān wùchùléng

緩揭簾 勿有聲 寬轉彎 勿觸棱

zhíxūqì rúzhíyíng rùxūshì rúyǒurén

執虛器 如執盈 入虛室 如有人

shìwùmáng mángduōcuò wùwèinán wùqīnglüè

事勿忙 忙多錯 勿畏難 勿輕略

dòunàochǎng juéwùjìn xiépìshì juéwùwèn

斗鬧場 絕勿近 邪僻事 絕勿問

jiāngrùmén wènshúcúnjiāngshàngtáng shēngbìyáng

將入門 問孰存 將上堂 聲必揚

rénwènshuí duìyǐmíng wúyǔwǒ bùfēnmíng

人問誰 對以名 吾與我 不分明

yòngrénwù xūmíngqiú tǎngbùwèn jíwéitōu

用人物 須明求 倘不問 即為偷

jièrénwù jíshíhuán hòuyǒují jièbùnán

借人物 及時還 后有急 借不難

xìn

fánchūyán xìnwéixiān zhàyǔwàng xīkěyān

凡出言 信為先 詐與妄 奚可焉

huàshuōduō bùrúshǎo wéiqíshì wùnìngqiǎo

話說多 不如少 惟其是 勿佞巧

jiānqiǎoyǔ huìwūcí shìjǐngqì qièjièzhī

奸巧語 穢污詞 市井氣 切戒之

jiànwèizhēn wùqīngyán zhīwèidì wùqīngchuán

見未真 勿輕言 知未的 勿輕傳

shìfēiyí wùqīngnuò gǒuqīngnuò jìntuìcuò

事非宜 勿輕諾 茍輕諾 進退錯

fándàozì zhòngqiěshū wùjíjí wùmóhū

凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊

bǐshuōcháng cǐshuōduǎn bùguānjǐ mòxiánguǎn

彼說長 此說短 不關己 莫閑管

jiànrénshàn jísīqí zòngqùyuǎn yǐjiànjī

見人善 即思齊 縱去遠 以漸躋

jiànrénè jínèixǐng yǒuzégǎi wújiājǐng

見人惡 即內省 有則改 無加警

wéidéxué wéicáiyì bùrúrén dāngzìlì

唯德學 唯才藝 不如人 當自礪

ruòyīfú ruòyǐnshí bùrúrén wùshēngqī

若衣服 若飲食 不如人 勿生戚

wénguònù wényùlè sǔnyǒulái yìyǒuquè

聞過怒 聞譽樂 損友來 益友卻

wényùkǒng wénguòxīn zhíliàngshì jiànxiāngqīn

聞譽恐 聞過欣 直諒士 漸相親

wúxīnfēi míngwéicuò yǒuxīnfēi míngwéiè

無心非 名為錯 有心非 名為惡

guònénggǎi guīyúwú tǎngyǎnshì zēngyìgū

過能改 歸于無 倘掩飾 增一辜

fàn ài zhòng

泛 愛 眾

fánshìrén jiēxūài tiāntóngfù dìtóngzài

凡是人 皆須愛 天同覆 地同載

xìnggāozhě míngzìgāo rénsuǒzhòng fēimàogāo

行高者 名自高 人所重 非貌高

cáidàzhě wàngzìdà rénsuǒfú fēiyándà

才大者 望自大 人所服 非言大

yǐyǒunéng wùzìsī rénsuǒnéng wùqīngzī

己有能 勿自私 人所能 勿輕訾

wùchǎnfù wùjiāopín wùyàngù wùxǐxīn

勿諂富 勿驕貧 勿厭故 勿喜新

rénbùxián wùshìjiǎo rénbùān wùhuàrǎo

人不閑 勿事攪 人不安 勿話擾

rényǒuduǎn qièmòjiē rényǒusī qièmòshuō

人有短 切莫揭 人有私 切莫說

dàorénshàn jíshìshàn rénzhīzhī yùsīmiǎn

道人善 即是善 人知之 愈思勉

yángrénè jìshìè jízhīshèn huòqiězuò

揚人惡 即是惡 疾之甚 禍且作

shànxiāngquàn déjiējiàn guòbùguī dàoliǎngkuī

善相勸 德皆建 過不規 道兩虧

fánqǔyǔ guìfēnxiǎo yǔyíduō qǔyíshǎo

凡取與 貴分曉 與宜多 取宜少

jiāngjiārén xiānwènjǐ jǐbúyù jísùyǐ

將加人 先問己 己不欲 即速已

ēnyùbào yuànyùwàng bàoyuànduǎn bàoēncháng

恩欲報 怨欲忘 抱怨短 報恩長

dàibìpú shēnguìduān suīguìduān cíérkuān

待婢仆 身貴端 雖貴端 慈而寬

shìfúrén xīnbùrán lǐfúrén fāngwúyán

勢服人 心不然 理服人 方無言

qīn rén

親 仁

tóngshìrén lèibùqí liúsúzhòng rénzhěxī

同是人 類不齊 流俗眾 仁者希

guǒrénzhě rénduōwèi yánbúhuì sèbúmèi

果仁者 人多畏 言不諱 色不媚

néngqīnrén wúxiànhǎo dérìjìn guòrìshǎo

能親仁 無限好 德日進 過日少

bùqīnrén wúxiànhài xiǎorénjìn bǎishìhuài

不親仁 無限害 小人進 百事壞

yú lì xué wén

余力學文

búlìxíng dànxuéwén zhǎngfúhuá chénghérén

不力行 但學文 長浮華 成何人

dànlìxíng bùxuéwén rènjǐjiàn mèilǐzhēn

但力行 不學文 任己見 昧理真

dúshūfǎ yǒusāndào xīnyǎnkǒu xìnjiēyào

讀書法 有三到 心眼口 信皆要

fāngdúcǐ wùmùbǐ cǐwèizhōng bǐwùqǐ

方讀此 勿慕彼 此未終 彼勿起

kuānwéixiàn jǐnyònggōng gōngfūdào zhìsètōng

寬為限 緊用功 工夫到 滯塞通

xīnyǒuyí suízhájì jiùrénwèn qiúquèyì

心有疑 隨札記 就人問 求確義

fángshìqīng qiángbìjìng jīànjié bǐyànzhèng

房室清 墻壁凈 幾案潔 筆硯正

mòmópiān xīnbùduān zìbújìng xīnxiānbìng

墨磨偏 心不端 字不敬 心先病

lièdiǎnjí yǒudìngchù dúkànbì huányuánchù

列典籍 有定處 讀看畢 還原處

suīyǒují juànshùqí yǒuquēhuài jiùbǔzhī

雖有急 卷束齊 有缺壞 就補之

fēishèngshū bǐngwùshì bìcōngmíng huàixīnzhì

非圣書 屏勿視 敝聰明 壞心志

wùzìbào wùzìqì shèngyǔxián kěxúnzhì

勿自暴 勿自棄 圣與賢 可馴致

捕鱼达人3破解版